Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Torsken og Berg kommuner

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiskeundersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- ogPukkdatabasen samt en vurdering av sand, grus- og pukkforekomstene for Torskenog berg kommuner. Fortekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet ogegenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er ogsåutarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand,grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta enklassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal ogregional forsyningssammenheng, og for å gi planleggerne et bedre grunnlag iforvaltningen av disse ressursene.Torsken og Berg kommune har svært lite sortert sand og grus. I Grus- ogPukkdatabasen er det i Torsken registrert 13 løsmasseforekomster hvorav 1 sand-og grusforekomst som er volumberegnet til 0,3mill.m3. I disse forekomsten det registrert 10 massetak hvorav 4 er i sporadisk drift og 6 nedlagt. Det erregistrert 2 pukkforekomster med brudd der det ene er i sporadisk drift og detandre nedlagt.I Berg er det registrert 6 sand- og grusforekomster med 5 massetak som alle ernedlagt. Det er registrert 3 pukkforekomster, to med brudd og en som muliguttaksområde. To sand- og grusforekomster er til sammen volumberegnet til1,4mill.m3.Verken Torsken eller Berg kommune har forekomster som vurderes som viktige utover til eget bruk. Til lokale formål vurderes disse som viktige: I Torsken: 2Veidmannen, 7 Gryllefjord, 9 Sørskaret, 11 Flakstadvåg 2, 13 Juldagen og 501Yttergården. I Berg: 1 Straumsbotn, 3 Forselva og 6 Ersfjorden. Nummeret visertil forekomstens plass i Grus- og pukkdatabasen, og vises også på det vedlagtekartet.I ressursregnskapet for Troms fylke for 1997 ble det ikke registrert uttak avmasser i de to kommunene. Derimot hadde begge import av masser fra andrekommuner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.001
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms