Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Kvænangen, Skjervøy og Lyngen kommuner.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen samt en vurderingav sand, grus- og pukkforekomstene for Kvænangen, Skjervøy og Lyngen kommuner. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilsalg til vceg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de eri en lokal og regional forsyningssammmenhengog for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Kvænangen kommune er rik på sand og grus og har masser som er egnet til de fleste formål. Kommunen har mange store forekomster som ligger spredt over hele kommunen, men de aller største ligger i kvænangsbotn, langt fra aktuelle forbrukssteder. I Grus- og Pukkdatabasen er det registret 43 sand- og grusforekomster. 18 av disse er volumberegnet til total 154 mill.m3. Av de 25 forekomstene det ikke er utført volumberegning for de 4 undersjøiske, de fleste andre er små forekomster som ligger inne på fjellet. Meget viktige forekomster er 11 badderen og 14 Kjækan. det er registrert 4 pukkforekomster. I tre er det nedlagte brudd, mens den fjerde er et mulig uttaksområde. Skjervøy kommune er fattig på sand og grus. Kommunen vurderes likevel å ha nok masser til vedlikehold av lokale veger og til fyllmasse i minst 30 år. I Grus- og Pukkdatabasen er det registrert 24 løsmasseforekomster. 21 sand- og grusforekomster, en av disse undersjøisk, to er ur- og skredmasser og en steintipp. Kun tre av forekomstene er volumberegnet og har et samlet volum på 1,7 mill.m3. Det er registrert 5 pukkforekomster, alle med brudd. Ett er i drift, mens de fire andre er nedlagt. Lyngen kommune har

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.070
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms