Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i kommunene Skånland og Ibestad

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse ewr det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen samt en vurdering av sand, grus- og pukkforekomstene for Skånland og Ibestad kommuner. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og enegskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng, og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Både Skånland og Ibestad kommune har lite sand og grus og ingen uttak hvor det er drift. i Grus- og Pukkdatabasen er det i Skånland registrert 8 sand- og grusforekomster hvorav 3 er beregnet å inneholde 5mill.m3. En av forekomstene er en undersjøisk rygg som ligger utenfor Renså. det er registrert 5 massetak, men kun ett er i drift, de andre er nedlagt. Det er registrert 2 pukkforekomster. den ene er et lite, nedlagt brudd ved grovfjord, den andre en prøvelokalitet ved Kvitnes. Forekomst 1 Renså vurderes som meget viktg, 5 Sletta og 401 Elvebakken - Agnes som viktig. I Ibestad et det regsitrert 5 løsmassseforekomster ingen pukkforekomster. En av løsmasseforekomstene, nr 401 Bygda, er en undersjøisk løsmasserygg mellom Rolla og andørja. Av løsmasseforekomstene på land er det tre som inneholder sortert sand og grus. En av disse er en relativt stor forekomst ved Ånstad. De to andre er små. En forekomst består av ur/skredmasser, se utskrift fra databasen. Forekomstene 2 Sørrollnes, 3 Straumbotn og 4 Ånstad er alle vurdert som viktig, men bare til lite kvalitetskrevende, lokale formål. Forekomst 4 Ånstad, anslått til 2,7 mill.m3, er lite undersøkt og bør undersøkes nærmere. Nu

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.002
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms