Gravimetriske målinger sør for Tellnes dagbrudd

Titania A/S er blitt pålagt å vurdere mulighetene for avgangsdeponering på land. I den forbindelse ble det målt gravimetri langs 2 profiler i det aktu- elle deponeringsområdet, for å kartlegge eventuelle malmleier. Gravimetrimålingene ga klare positive anomalier over forekomsten. I det aktuelle deponeringsområdet framkommer det ingen anomalier av betydning. Dette indikerer at det her ikke finnes interessante malmmengder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.132
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland