Gravimetriske målinger i Kongsfjellet, Hemnes kommune, Nordland.

Det er gjort gravimetriske målinger langs to profiler i Kongsfjellet - Brunesbekken sørøst for Bleikvassli Gruver. Hensikten vår å se om gravimetriske målinger kunne indikere en større sulfidmalm på stort dyp. Komplisert geologi i måleområdet krever svært nøyaktig modellering for å indikere en slik malm. Modellforsøk med malmer på 10 og 20 mill. tonn (100 m dyp) gir anomalier som trolig er for små til å kunne identifiseres sammen med tyngdefeltet fra den øvrige geologien. Målingene i Kongsfjellet indikerte en tydelig positiv Bougueranomali. Denne skyldes tunge bergarter (amfibolitt, granatglimmerskifer) i Kongsfjellsynklinalen. Modellering av synklinalen ut fra kjent geologi ga god tilpasning til måledata. En kan imidlertid ikke avgjøre om det er noen dyp malm tilstede, da anomalien fra en slik malm er for liten og vil påvirke det målte tyngdefeltet i liten grad. De gravimetriske målingene har derimot vist at slike målinger er vel egnet til å kartlegge og modellere store, dype geologiske strukturer. For å kunne gjør det kreves god kjennskap til overflategeologi og kjennskap til bergartenes tettheter. En slik modellering vil være til hjelp i den generelle geologiske kartleggingen og for forståelsen av de geologiske prosesser som har påvirket området som undersøkes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.072
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland