Gravimetrisk Bougueranomalikart, Vest-Finnmark, M 1:500 000

Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Vest- Finnmark og nordlige deler av Troms. Det er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter i målestokk 1:500 000 og er basert på observasjoner utført til og med 1984 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Brooks og Chroston, Lønne og Sellevoll, og et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdien er gitt i IGSN systemet, tyngdeformel 1980. Kartet gir en meget god oversikt over variasjonene i tyngdefeltet og dermed verdifulle opplysninger om store geologiske strukturer i området. NGU er igang med å øke måletettheten, og kartet vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker. Foreløpig inngår 5265 pkt. i datamaterialet, dvs. gjennomsnittelig måletetthet på 1 punkt pr. 12 km2

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.170
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms