Gravimetrimålinger og 2D resistivitet for kartlegging av løsmasser, Askim, Trøgstad og Eidsberg, Østfold

Prosjektet GEOS-3D kartlegging av løsmasser, inngår i GEOS (Geologi i Oslo-regionen) og har som hovedoppgave å kartlegge løsmassemektighet og fordeling i de største dalene i GEOS-området. Denne rapporten omfatter seks gravimetriprofiler i kommunene Trøgstad, Askim og Eidsberg. I tillegg ble det målt tre profiler med 2D resistivitet for å sammenligne denne metoden med gravimetri for kartlegging av dyp til fjell. Gravimetriske modellberegninger langs 5 profiler på tvers av en antatt begravd dalrenne viser at maksimal løsmassemektighet varierer mellom 260 og 325 m i området mellom Øyeren og Ultvet. I sørlige del av måleområdet er maksimal løsmassemektighet på profil 5 rundt 90 m. Modellen for profil 6 er usikker på grunn av støy som skyldes ugunstig profilplassering i forhold til regionalfeltet. Maksimal løsmassemektighet beregnet til ca. 130 m. Målingene viser klart en begravd dalrenne som går fra sørenden av Øyeren under Mona-ryggen og sørvestover til Glomma ved Lekum. 2D resistivitetsmålingene har gitt indikasjoner på hvilke løsmassetyper profilene består av, i tillegg til angivelse av dyp til fjell. På profilene 3 og 7 er dypet til fjell langs mesteparten av profilene større enn dybderekkevidden til resistivitetsmålingene (120 m). På profil 4 er det flere steder langs profilet betydelig avvik i dybdeangivelsen mellom tolkningen av gravimetrien og resistivitetsmålingene. Hva dette avviket skyldes er uklart, men lengst vest i profilet kan årsaken være at resistivitetsmålingene er påvirket av godt ledende sprekkesoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.038
Page number:
32 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - 3D Kartlegging av løsmasser.
Project nr:
301811
Fylke:
Østfold