Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Gaulosen.

Seismiske målinger har tidligere påvist store løsmassemektigheter i Gauldalen. Tyngdemålingene i Gaulosen-området er utført for å se på tyngdeeffekten av de mektige avsetningene. Målingene omfatter 39 observasjonspunkter hvorav 24 er plassert på løsmasser langs et profil på tvers av dalføret, mens de øvrige er plassert på fjell nord og sør for dalen. Målingene indikerer at løsmassene forårsaker en negativ tyngdeanomali på opptil 10.5 mgal. Tilpasset tyngdemodell gir et maksimaldyp til fjell på ca. 430 m under havnivå et stykke nord for midten av dalbassenget. Fra begge sider av dalen flater fjellet ut i området 150-200 m under havnivå for derfra å få steilere ned mot dypområdet sentralt i dalen. Under søndre dalskråning ligger tolket fjelloverflate dyperre enn seismikk- tolkningen i samme område tilsier. Forskjellen skyldes trolig at det er benyttet for lav seismisk hastighet i dybdeberegningen, men kan delvis også ha andre årsaker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.211
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport