Gråsteinen 1: Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning

Geologiske forhold virker inn på vår hverdag uten at vi kanskje er klar over det. Bruk av digital geologisk informasjon gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS) innen lokal areal- og ressursforvaltning kan gi:

  • bedre oversikt over og bruk av ressurser som grunnvann, byggerpstoffer og mineralske råstoffer
  • kostnadseffektive tiltak mot forurensning
  • bedre beslutningsgrunnlag i arealbruk
  • mer effektiv saksbehandling
  • høynet kvalitet på konsekvensutredninger

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

Document type:
NGU Bok