GPR-undersøkelser ved Storås og Meldal, Meldal kommune, Sør-Trøndelag

Det ble i august 2008 målt henholdsvis 5 og 11 profiler med georadar ved Meldal og Storås som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Formålet med målingene var å kartlegge løsmassetyper, løsmassemektigheter og avsetningsstrukturer som grunnlag for vurdering av den kvartærgeologiske utvikling i området ved slutten av siste istid. Begge områder består av fluviale og glasifluviale avsetninger samt morenemateriale. Stratigrafisk fra bunn til topp: morenemateriale, glasifluviale avsetninger og fluviale avsetninger. De fluviale avsetninger ligger på erosjonsplan dannet av elva Orkla som renner sør til nord. Også de glasifluviale avsetningene viser nordlig transportretning. Like sørøst for Storås sentrum fins et område med avsmeltningsmorene som inneholder flere dødisgroper. GPR-undersøkelsene har stort sett støttet tolkningene fra den kvartærgeologiske kartleggingen av området. Enkelte områder var det nødvendig å justere grenser mellom enheter. Sluttresultatet er en bedre geologisk forståelse etter GPR-undersøkelsene har blitt integrert i kvartærgeologisk kartlegging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.025
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge
Project nr:
325600