Geoturisme i Nord-Østerdal og Rørosregionen, kvartærgeologiske objekter

Som en del av prosjektet "Aksjonsplan for utvikling av geoturisme i Nord- Østerdal og Rørosområdet", er potensielle lokaliteter for bruk i geoturisme- sammenheng registrert og kort beskrevet. Lokalitetene er vurdert ut i fra særegenhet og opplevelseskvalitet kombinert med tilgjengelighet og synlighet. Totalt er 101 lokaliteter omtalt. Denne registreringen er ment som et grunnlag for videre utplukk og presentasjon av geologien kombinert med andre opplevel- sestilbud i regionen. Materialet må derfor oppfattes som bakgrunnsdata for videre bearbeidelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.083
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark