Geotekniske undersøkelser i isfjellspor ved Årnes på Romerike.

Det er utført geologiske og geotekniske undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på kontinentalsokkelen. Med Brøyt-X er det gravd to grøfter ned til 2,5 m dyp, og med 54 mm stempel- prøvetaker og NGUs borerigg er det tatt kontinuerlige prøver ned til 7 m dyp på 3 forskjellige steder. Det er også utført vingeboringer ved 2 av prøve- hullene. De geotekniske laboratorieundersøkelsene er delvis utført av ekstern konsulent (SINTEF) og delvis av NGU. Det er bl.a. utført triaks-, ødometer-, enaks- og konusmålinger samt rutinemålinger av plastisitet, vanninnhold, romvekt og kornfordeling. Geologiske undersøkelser av de lagdelte leiravsetningene en finner her viser at området har vært utsatt for isfjellpløying. Deformasjoner av leirlagene er synlig ned til 3.2 m dyp. Geotekniske undersøkelser viser at det er normalkonsoliderte leirer under pløyespo. på grunn av tørrskorpedannelse er det ved hjelp av geotekniske parametre ikke mulig å registrere forstyrrelser her. Under ei synkegrop er det lite konsoliderte men allikevel forstyrrede leirmasser. Forstyrrelsen kan skyldes behandling av prøvetaker og prøve. Den kan også skyldes leiras for- historie, noe NGU ut fra geologiske studier av borkjerner mener er sannsynlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.021
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus