Georadarundersøkelser i natursteinsforekomster. Eksempel fra Røyken

Det er foretatt georadarmålinger langs 5 korte profiler i Høgåsen steinbrudd ved Røyken. Hensikten med målingene var å finne ut om georadar kan benyttes til påvisning av sprekker i naturstein. Undersøkelsen ble foretatt med 200 MHz antenner. Georadaropptakene viser 8 skrå reflektorer som korresponderer med steiltstående enkeltsprekker som sees i dagen. Målingene har i tillegg gitt indikasjoner på flere enkeltsprekker som ikke lar seg påvise i dagen. Reflektorer som ikke uten videre kan sies å tilskrives sprekker verifisert ved observasjoner i dagen, kan ha ulike årsaker. De kan vise et reelt forløp av en sprekk, men kan også repre- sentere sidereflekser fra sprekker. Variasjoner i reflektivitet i opptakene er tolket til å representere ulikheter i oppsprekking. Partier uten reflektorer kan være massive. Ut fra undersøkelsene som her rapporteres kan en konkludere med at georadar vil være et nyttig, supplerende redskap i undersøkelser av natursteinsforekomster.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.037
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud