Georadarundersøkelser i Birtavarre, Manndalen, Spåknes og Olderdalen, Kåfjord kommune

Georadarmålinger ved flere lokaliteter i Kåfjord kommune har bidratt til å bestemme løsmassetypen i de undersøkte områder. Resultatene vil brukes til kvartærgeologisk kartlegging. I tillegg er mulighetene til grunnvannsuttak undersøkt i deler av de undersøkte områdene. Like øst for Birtavarre sentrum (markert rygg) er det indikert morenemasser med innslag av sand/grusavsetninger. En løsmasserygg like sør for Stormyra ved Spåknes består av morenemasser, stedvis med strandvasket resedimenterte avsetninger. Øst for Hammarnesset er det indikert morene med innslag av lagdelte sand/grusavsetninger (breelvavsetninger). I Manndalen er det sør og øst for Vatnet indikert sand/grusavsetninger på 10-20 m tykkelse som over- lagrer marine sedimenter. Mulighetene for grunnvannsuttak synes gode ved Breidavold på vestsiden av Kåfjordelva hvor det er indikert skråstilte breelvavsetninger. Også ved en campingplass like ved E6 i Birtavarre er det gode muligheter for uttak av grunnvann. Grunnvannsundersøkelser øst for Vatnet i Manndalen ved Manndals- elva har vist at det er grunt ned til finstoff og området synes dårlig egnet til grunnvannsuttak. I Olderdalen er det indikert egnede masser til grunnvannsuttak, men begrenset utstrekning av massene både vertikalt og horisontalt gjør at vannressursen må betenes som marginal og usikker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.009
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms