Georadarundersøkelser av fjellskred ved Fjærland, Sogn og Fjordane

I samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, har NGU utført georadarmålinger langs 3 profiler på Bøyaøyri ved Fjærland i Balestrand kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge skredmasser og deformasjoner i primære løsmassestrukturer i tilknytning til tidligere tiders fjellskred. Tross salt grunnvann og stedvis liten penetrasjon har georadarmålingene gitt verdifull informasjon om massesammensetning (avsetningstyper) og rasutbredelse. Hovedinntrykket fra opptakene er typiske deltastrukturer med klare skrålag og overliggende topplag. Forstyrrelser av disse strukturene indikerer rasmateriale I profil 1 kan rasmasser følges i en lengde av 250-260 m. Depresjoner i skredoverflata er trolig gjenfylt av elvemateriale. En tilnærmet strukturløs lagpakke kan indikere at strukturer er forstyrret av rystelser i forbindelse med et eventuelt ras. Opptak P2 indikerer et ca. 110 m bredt område i sørvest som kan representere rasmasser. Profil 3 viser mulige rasmaterialer i 200 meters bredde i sørvest.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.004
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport