Georadarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Øksna og Heradsbygd i Elverum

NGU har i samarbeid med UiB høsten 1996 utført georadarmålinger på en del flomutsatte områder nær Glåma i komunene Åmot, Elverum og Åsnes. Formålet med målingene var å kartlegge lagdeling, mektighet og sammensetning av løsmasser langs vassdraget, og å se på variasjoner i sammensetning både lokalt og mellom de ulike områdene. Denne rapporten er begrenset til mål- ingene i Elverum og omfatter 17 profiler med samlet lengde vel 6,1 km. Målingene er lokalisert til et område sør for utløpet av Øksna og to områder i Heradsbygd. Rapporteringen består stort sett i en presentasjon av alle måledata med bare en kort resultatvurdering. Måleresultatene skal brukes i en hovedfagsoppgave ved UiB hvor mer inngående geologisk tolkning og vurder- ing vil bli utført.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.012
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark