Georadarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Braskereid, Våler, Kveset og Stemsrud, 1998

Det er utført georadarundersøkelser i en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Grue, Våler of Åsnes. Undersøkelsene inngår som forstudier i forbindelse med en hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser over grunnvannsspeil. Arbeidet inngår i det tverrinstitusjonelle HYDRAprosjektet som har som målsetning å belyse løsmassenes og grunnvannets flomdempende virkning. Opptakene viser et relativt begrenset penetrasjonsdyp og reflektorene er alt vesentlig utholdende og horisontalt parallelle. Ved Braskereid erkjennes grunnvannsspeil ved maks ca. 5 m dyp, og overliggende løsmasser tolkes som lagdeling av sand og finsand/silt. Dyp til grunnvannsspeil er indikert på ca. 7-8 m dyp ved Våler. Her er løsmassene i umetted sone tolket som elveavsatt lagdeling av sand/finsand. Ved Kveset trer grunnvannsspeilet fram ved ca. 4-5 m dyp, og løsmassene i tørr sone er dominert av påfylte masser i elveforbygningen (sand, grus og stein). Ved Stemsrud indikeres grunnvanns- speil fra ca. 4-7 m dyp. Løsmassene i umettet sone tolkes som lagdeling av sand og finsand/silt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.121
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark