Georadarundersøkelse av flomutsatt område nær Glåma ved Åsta i Åmot kommune

NGU har i samarbeid med UiB høsten 1996 utført georadarmålinger på en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Åmot, Elverum og Åsnes. Formålet med målingene var å kartlegge lagdeling, mektighet og sammensetning av løsmasser langs vassdraget, og å se på variasjoner i sammensetning både lokalt og mellom de ulike områdene. Denne rapporten er begrenset til målingene i Åmot kommune og omfatter 7 profiler med samlet lengde nær 2,2 km. Målingene er lokalisert til et relativt begrenset område nord for utløpet av Åsta. Rapporteringen består stort sett i en presentasjon av alle måledata med bare en kort resultat vurdering. Måleresultatene skal brukes i en hovedfags- oppgave ved UiB hvor mer inngående geologisk tolkning og vurdering vil bli utført. Ned til 8-10 m dyp regnes løsmassene vesentlig å bestå av sand og grus, men det er trolig finest materiale lengst øst i området. Fra 8-10 m dyp kan det være mer finkornig materiale (finsand?) og strukturene tyder på at løsmassene er avsatt og bygd utover mot øst. Grunnvannsnivået er stedvis indikert på 3-5 m dyp. Antatt fjelloverflate ligger trolig mindre enn 5 m dyp vestligst i området og kan nå opp mot 10 m dyp i sørøstligste del. Mulig fjelloverflate er forøvrig indikert på 12-15 m dyp, men fjellet kan stedvis ligge enda dypere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.011
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark