Georadarmålinger ved Varhaug, Hå kommune, Jæren, 1997

Som en del av prosjekt "Hydro- og løsmassegeologi på Jæren" er det urført georadarmålinger ved 3 lokaliteter ved Varhaug, i Hå kommune. De 3 lokalitetene er Skretting grustak, Sjoarskjella og Primstad. Formålet med målingene var å undersøke mulighetene for grunnvannsuttak i løsmassene. Ved Skretting grustak ville en i tillegg kartlegge avsetningens utbredelse og avsetningsretning. Det er totalt målt ca. 3,4 profilkilometer med georadar. Skretting grustak: Grusen ser ut til å kile ut like vest for grustaket. Ellers viser georadaropp- takene i hovedsak at den øvre morene (Skretting øvre diamikton) er for godt elektrisk ledende til at en eventuelt underliggende grus lar seg påvirke. Grunnvannsspeilet ser ut til å gå ut mot dagen mot vest. I resten av området er det ikke mulig å detektere grunnvannsspeil. Sjoarskjella og Primstad: Et hauget reflektormønster med begrenset mektighet (5-10m) tolkes som lag av sand og grus. Brå overgang til liten eller ingen reflektivitet tyder på under- liggende leirdominert materiale. Grunnvannsnivået lar seg ikke påvise i opptakene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.181
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland