Georadarmålingert i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Oppdal

I forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Oppdal er det utført georadarmålinger langs 3 profiler med en samlet lengde på 3774 meter. De undersøkte området ligger mellom Revmoen og Tjørnplassen nordøst for Oppdal sentrum. Hensikten med målingene var å finne løsmassenes mektighet over grunnvannspeilet, massenes sammensetning og påvise grunnvannsspeilet for et potensielt grunnvannsuttak. Opptakene viser at løsmassene består hovedsaklig av breelvmateriale (sand og grus) over morene. Enkelte skrålagspakker indikerer en sørvestlig avsetningsretning. Det kan være gode muligheter for grunnvannsuttak og sand- og grusuttak innenfor deler av det undersøkte området. Tolkingen av georadaropptakene bør verifiseres med boringer. Det har ikke vært mulig å fastslå morenematerialets utstrekning mot dypet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.034
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport