Georadarmålinger ved Sæter, Vindøla, Bjøråa, Røssåa og Haukåa i Surnadal, Møre og Romsdal

På oppdrag for Statkraft SF har NGU utført georadarmålinger i fem utvalgte områder ved elvene Surna, Bøvra og Toåa. Målingene er en del av hydrogeologisk undersøkelse for vurdering grunnvannsuttak for produksjon av settefisk i Surnadal kommune. Av de fem områdene som ble målt skiller områdene ved Røssåa og haukåa seg ut. Målingene i disse to områdene viser at avsetningene her har betydelige mektigheter med sand og grus. Begge områdene bør derfor ha stort potensial for uttak av grunnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.089
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport