Georadarmålinger ved Ringnes Imsdal grunnvannsanlegg i Imsdalen, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

For Asplan Viak AS er det utført georadarmålinger ved Ringnes Imsdals tapperi i Imsdalen, Stor-Elvdal kommune, Hedmark. Hensikten med målingene var å undersøke avsetningstype og dyp til fjell i området ved grunnvannsuttaket. Av spesiell interesse var det å få vurdert hvorvidt grunnvannsforekomsten får infiltrert vann fra elva Imsa som renner nær uttaksområdet og deretter foreslå områder for videre undersøkelser i form av boringer. Det ble målt til sammen seks georadarprofiler med en samlet lengde på ca. 2,4 profilkm. Georadaropptakene indikerer grovkornige avsetninger ned til fjell langs de fleste profiler. Dyp til fjell er stedvis vanskelig å tolke, men flere tidligere utførte boringer i området var til god hjelp ved tolkningen. Dyp til fjell er i størrelsesorden 5-10 m i de mest interessante områder. Et framstilt kotekart over fjellnivå indikerer at fjelloverflaten grovt sett ligger 4-5 m lavere enn elvenivå og at løsmassene kan bli infiltrert av elvevann. For å få bestemt massetype og dyp til fjell mer sikkert, er det foreslått boringer ved noen lokaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.120
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark