Georadarmålinger ved Rønningen og Horgheim i Romsdalen for undersøkelser av løsmassetyper i dalbunnen under det ustabile fjellpartiet Mannen

Georadarmålingene er utført på løsmasseavsetningene ved Rønningen sørvest for elva Rauma og ved Horgheim nordøst for elva. Målingene omfatter 9 profiler med samlet lengde nær 2,5 km. Hensikten med undersøkelsene var å få en oversikt over fordeling av løsmassetyper langs dalbunnen under det ustabile fjellpartiet Mannen på sørvestsiden av dalen. Forløp og utbredelse av et eventuelt fjellskred vil til en viss grad være avhengig av egenskapene til løsmassene som blir truffet. Det kan se ut som skredmateriale dominerer en stor del av løsmasseavsetningene langs dalbunnen. Ut fra tolkning av georadarmålingene ligger skredmateriale i overflaten sentralt ved Rønningen med deformerte avsetninger i området rundt. Langs begge sider av elva er det 5-8 m tykke elveavsetninger med nær horisontale reflektorer, mens underliggende materiale er tolket som deformerte elveavsetninger eller avsetninger dominert av skredmateriale. Lengst øst ved Rønningen og nordvestligst ved Horgheim er det registrert flere nær horisontale reflektorer ned til 20-25 meters dyp, noe som indikerer lite deformasjon i avsetningene, men imellom reflektorene er refleksjonsmønsteret haugformet og dels kaotisk, noe som kan bety at materialet er avsatt hurtig i forbindelse med skredaktivitet. Den store ryggformen i nordvest ved Rønningen ser ut til å være en israndavsetning og er trolig i liten grad endret av skredaktivitet. Avsetningene lengst nordøst ved Horgheim indikerer også forholdsvis grove avsetninger, men usikkert om disse er dominert av materiale fra isavsmeltingen eller skredvifteavsetninger fra dalsiden i nordøst. Dybderekkevidden for georadarsignalene varierer stort sett fra 15 til 25 m langs profilene. Dette viser at det ikke er marin leire ned til disse dyp, men det kan stedvis være avsetninger med dominerende kornstørrelse nede i finsand og kan også inneholde noe silt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.062
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal
Project nr:
309900