Georadarmålinger ved By, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

Georadarmålinger er utført ved By gård i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge leiroverflaten under grove fluviale avsetninger, samt gamle, gjenfylte erosjonskanaler. Dyp til marin leiroverflate under de fluviale avsetn. er framstilt som konturkart Dyp til leiroverflaten varierer mellom ca 2,5 og 6,5 m. Målingene indikerer to erosjonskanaler i fluviale avsetninger. Den østligste går i retning SV-NØ og er ca. 10-15 m bred med dyp på 2-5 m. Observasjoner i massetak viser at kanalen er sandfylt. En større kanal er indikert i vest mot riksveien. Den vestlige begrensning av denne er ikke kjent. Et myrdrag i sør indikerer fortsettelsen av kanalen i sørlig retning. Kanalen er ca. 5 m dyp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.154
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport