Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Dovre kommune, Oppland

Det er utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i Dovre kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsene var å finne egnede lokaliteter for uttak av grunnvann. Ved Jora indikerer georadaropptakene 8-10 m med grovkornige avsetninger i det antatt mest gunstige området for uttak av grunnvann. I området rundt Dovre vannverk (Vigerustmoen) er det foreslått alternative brønnplasseringer nord og sør for eksisterende brønn for om mulig å opppnå bløtere grunnvann nær elva. Det er også foreslått boring i et område vest for eksisterende grunnvannsopptak. Avsetningen ved Ilka kan være et alternativ/supplement ved vannforsyning til tettstedet Dovre. I de områder som anbefales for videre undersøkelser kan det være 8-12 m med grovkornige avsetninger og høyt grunnvannsspeil. Avsetningen ved Rødølsodden utgjør i overflaten ei elvevifte med grovkornige avsetninger. Georadaropptakene indikerer at vifta kan være 5-6 m mektig. Det er 15-20 m dyp til fjell, og avsetningstypen mellom fjell og elvevifte er usikker, men kan representere breelvavsetninger, og videre undersøkelser an- befales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.021
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland