Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Alta kommmune, Finnmark

Det er utført georadarmålinger ved tre lokaliteter i Alta kommune. Hensikten med målingene var å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for videre undersøkelser. Ved Store Leresfjord indikerer georadaropptakene to områder (i priorotert rekkefølge) som kan være av interesse for videre undersøkelser. I et av disse områdene sees skrå reflektorer i mulig grovkornige elveavsetninger. Opptakene fra Kviby viser ett område som trolig er spesielt gunstig for uttak av grunnvann. Her sees skrå reflektorer i mulige breelvavsetninger ned til 15-20 m dyp. Dette området er imidlertid grundig utredet ved tidligere under- søkelser, og en produksjonsbrønn er plassert i området. Opptakene fra Rafsbotn indikerer at det maksimalt er 3-4 m med vannmettede, mulig grovkornige avsetninger. Dette antas å være for beskjedent til å iverk- sette videre undersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.032
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark