Georadarmålinger ved Furestøyl i Brokke, Valle kommune

Georadarmålingene er utført for å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser i forbindelse med et planlagt hytteområde. Målingene er lokalisert til et hovedområde, som utgjøres av relativt lavtliggende flater sør for Faråna, og et mindre sekundærområde nord for elva ved Furestøyl. I østlige halvdel av hovedområdet er det registrert godt sorterte og sannsynligvis relativt grove avsetninger (sand og/eller grus) med mektighet opp mot 15 m. Målingene viser at løsmassene er avsatt i flere faser og kan derfor ha varierende sammensetning. Området regnes for lovende for større grunnvannsuttak fra boret brønn. Det anbefales oppfølgende undersøkelses boringer, i første omgang innenfor et nærmere angitt område. Områdene vestafor regnes i forhold å være dårlig egnet for større grunnvannsuttak, da avsetningene stort sett synes å være morenedominert. Lokalt kan det være bedre sortert materiale øverst i avsetningene. Det kan derfor være mulighet for mindre vannuttak fra små dyp, sannsynligvis best egnet for gravde brønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.148
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder