Georadarmålinger ved Eikesdalsvannet, Nesset kommune, Møre og Romsdal, 1995

På oppdrag fra Nesset kommune har NGU utført georadarmålinger ved 4 lokaliteter langs Eikesdalsvatnet. Målingene var et ledd i undersøkelsen av muligheten for uttak av grunnvann i løsmasser. Hensikten med målingene var først og fremst å få oversikt over løsmassestrukturer og eventuelt dyp til marine avsetninger. Georadaropptakene fra de fire lokalitetene viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire. Opptaket fra Grandan viser lagdeling med klassisk deltautbygging med topset-, foreset- og bottomset-lag. Ved Mardal og Vike sees typiske viftestrukturer som skrålag, som heller til hver side av tverrsnittets topp-punkt. På de fleste opptakene trer grunnvannsspeilet meget klart fram.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.105
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport