Georadarmålinger ved Bråsteinvatnet i Sandnes

Georadarmålingene ble utført for å få en oversikt over mektighet og utbredelse av breelvavsetningene ved østenden av Bråsteinvatnet. Målingene omfatter 8 profiler med samlet lengde ca. 1,3 km. Undersøkelsem inngår i et større måleprogram som ble gjennomført på Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av en rekke løsmasseavsetninger. Målingene ved Bråsteinvatnet viser at det i store deler av området trolig er relativt grovt materiale (sand og grus) ned til 15-20 meters dyp. Løsmassene synes imidlertid å være avsatt i flere faser og kan derfor variere en god del i sammensetning. Sentralt i nordlige del av måleområdet er det et myrbasseng med en mektighet på opptil 5-7 m. Materialtypen under myra er usikker. Østligst i målområdet er det indikert deponert materialt. Målingne viser at løsmassene i området kan være godt egnet for uttak av grunnvann. Før det kan trekkes noen endelig konklusjon om grunnvannsmulig- hetene, er det nødvendig å vurdere resultater fra oppfølgende boringer og prøvepumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.046
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland