Georadarmålinger på Jæren 1995 i Hå, Klepp, Sandnes og Time kommuner

NGU har i samarbeid med UiB høsten 1995 utført georadarmålinger en rekke utvalgte steder på Jæren i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av løsmasseavsetninger. Det er totalt målt ca. 22 profilkilometer med georadar, og denne rapporten omfatter resultater fra alle målingene i Hå og Klepp samt en del av målingene i Sandnes og Time, dvs. totalt rundt 18 km. Resultater fra lokaliteten Bråsteinvatnet i Sandnes og Sæland i Time er omhandlet særskilt i NGU Rapport 96.046 og NGU Rapport 96.065. Vurderingene angir grunnvannsmulighetene fra dagnære sand/grusavsetninger, dvs fra de øverste 10-20 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.064
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland