Georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane

Det er utført georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane. Hensikten med georadarundersøkelsene var å kartlegge løsmassestrukturer, grunnvannsstand og evt. saltvannsinntrenging fra Esefjorden. Målingene ble supplert med vertikale elektriske sonderinger i form av motstands- og IP-målinger. En ville med dette forsøke å kartlegge undergrun- nens elektriske motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). Georadaropptakene ga stedvis meget gode data, med stort nedtrengningsdyp og tydelig skråstilt lagdeling og tilhørende topplag og bunnlag. En opptegning av radarbølgenes penetrasjonsdyp gir klare indikasjoner på at Eseelva påvirker grunnvannsstrømningen og dermed også saltvannsinntrengingen. De vertikale elek- triske motstandsmålingene gir skiftende lagdelinger ned til 10-12 m dyp, som korresponderer med observasjoner fra borhull i området. Modellberegningene har videre gitt et tykkere lavmotstandlag over fjell. IP-målingene har ved kun en sondering (VES2) kunne indikere at lavmotstndslaget skyldes salt grunnvann og ikke leire, men en har ikke andre IP-målinger over leire som kan verifisere dette. Negative IP-verdier har ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.004
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport