Georadarmålinger og sonderboringer i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet i løsmasser i Alvdal kommune

NGU, NVE og Alvdal kommune har inngått et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å kartlegge grunnvarmepotensialet i løsmasser i sentrumsnære områder ved Alvdal. NGU har utført georadarmålinger og etterfølgende sonderboringer innenfor de utvalgte lokalitetene. Formålet med undersøkelsene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser i vannmettet sone, samt å teste materialenes vanngiverevne. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å fastslå løsmassesamensetning og tykkelsen av delvis permeable masser over tette finstofflag. Finstoflagene kan representere bresjøsedimenter, mens de overliggende massene trolig er fluvialt materiale. Testpumping av borhullene har vist at lokale elvevifter og gamle elveløpsstrukturer gir størst grunnvannskapasitet, max. ca. 200 l/min. Ellers ser det ut til at løsmassene i området stort sett inneholder mye fin- stoff, og at eventuelle permeable masser har relativt begrenset mektighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.005
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark