Georadarmålinger og sedimentstudier for kvartærgeologisk vurdering av avsetningene ved Geitryggen og Ripan i Tynset kommune

NGU utførte i 2009 georadarmålinger i forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser i Tynset kommune i Hedmark. Målingene er utført ved lokalitetene Geitryggen og Ripan ca. 4 km sørvest for Tynset sentrum og omfatter 11 georadarprofiler med samlet lengde 2180m. Formålet med georadarmålingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene. Av særlig interesse var det å teste grunnlaget for tolkningen om åpen bredemt sjø vs. mulig subglasialt avsetningsmiljø ved å undersøke de antatte strandavsetningene avsatt langs kanten av Nedre Glåmsjø fra slutten av siste istid. Det er derfor i tillegg gjort rundingsanalyser på prøver av grus og stein fra strandmaterialet (med forventet høyere rundingsgrad) og underliggende breelvmateriale. Strandavsetningene langs den bredemte innsjøen er funnet å ligge opp til et nivå på rundt 665 m over dagens havnivå. Med den anvendte antennefrekvensen på 200 MHz er det gjennomgående oppnådd en tilsynelatende dybderekkevidde på rundt 15m, men begrensningen mot dypet er diffus. Ved begge lokalitetene er det påvist skråreflektorer som indikerer breelvmateriale med avsetningsretning mot nord, i samsvar med direkte observasjon i snitt i nedlagt grustak ved Geitryggen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.052
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Publisering av eldre data Anvendt geofysikk
Project nr:
358000
Fylke:
Hedmark