Georadarmålinger og forslag til sikringssoner ved grunnvannskilde, Skogshorn i Hemsedal kommune

Etter oppdrag fra Hemsedal Kildevann AS har NGU kartlagt løsmassenes mektighet og sammensetning i området ved Skogshornkilden som grunnlag for klausulering av området. Undersøkelsene har omfattet målinger med georadar og fem sonderboringer. Georadarmålingene og boringene viser at morenemassene oppstrøms kilden har en mektighet på ca 8m over fjell og at massene er finkornige. Grunnvannet infilteres i nedbørsfeltet opp mot Skogshorn og strømmer langs fjellet (eller slår ut i fjellsprekker) under morenen, slik at vannet har lang oppholdstid i grunnen. Grunnvannet er dermed naturlig godt sikret mot forurensing. Grunnvannsutslaget er trolig betinget av sjikt med noe grovere masser som kiler ut mot kilden. På grunnlag av de utførte undersøkelsene gir rapporten forslag til avgrensing av sikringssoner rundt kilden. Forslaget innebærer ingen endring i dagens arealbruk i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.079
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud