Georadarmålinger for løsmassekartlegging i Ørsta kommune i 2014

NGU har i 2014 utført georadarmålinger i forbindelse med løsmassekartlegging i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Målingene er utført ved lokalitetene Åmås og Nosa sør for Ørstaelva og Mo nord for elva. Formålet med georadarmålingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og eventuelt påvise fjelloverflatens beliggenhet som støtte til kvartærgeologisk kartlegging av området. Målingene omfatter 29 georadarprofiler med samlet lengde 6640 m. Denne rapporten presenterer måleopplegg (metode, utførelse og prosessering) og utskrift av alle georadaropptakene. For hvert område blir det gitt en kort omtale av resultatene og en overordnet geologisk tolkning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.042
Page number:
12 + kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
356400