Georadarmålinger i Haustdalen, Alvdal, 1998

Det er utført georadarundersøkelser ved 6 lokaliteter i Haustdalen i Alvdal kommune. Undersøkelsene inngår som forstudier i forbindelse med en hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser over grunnvannsspeil. Arbeidet inngår i det tverrinstitusjonelle HYDRA-prosjektet som har som målsetning å belyse løsmassenes og grunnvannets flomdempende virkning. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å påvise grunnvannsspeil og tykkelse av breelvemateriale over morene: ved RYA viser opptakene et alt overveiende tynt overdekke emd breelvsmateriale (max ca. 3 meter). Lokalt (esker) sees breelvavsetning på ca. 8 meters tykkelse. P.g.a. stor terrengvariasjon, ligger grunnvannsspeil mellom 0 til 7 meters dyp. Det er for øvrig vanskelig å påvise grunnnvannsspeil i dette området, trolig p.g.a. finstoffdominert materiale med kappilar stigeevne. Opptakene fra GJOTA viser en ca. 6-8 meter tykk breelvsavsetning. Dyp til grunnvannsspeil er her ikke påvist med sikkerhet. Opptakene fra Fisklaustjønna viser breelvsmateriale ned til max ca. 5-6 meters dyp. (Lokalt over 8 meters dyp i esker). En usikker indikasjon antyder grunnvannsspeil på max ca. 5 meters dyp. Ved HAUSTSJØEN fremtrer grunnvannsspeil relativt tydelig innenfor 0-5 meters dyp. Tykkelsen av breelvsavsetningen antas lokalt å være max ca. 8 meter. Ved MIDTSETRA viser opptaket et ca. 9-10 meter tykt morenedekke over fjell. Dyp til grunnvannsspeil varierer fra 2-7 meter langs profilet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.014
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark