Georadarmålinger i forbindelse med undersøkelser av skredavsetninger ved Fivelstad, Leirdalen, Lærdal, Anestølsdalen og Sel

Georadarmålinger er utført ved 7 lokaliteter i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland. Hensikten med målingene var å kartlegge strukturer og avsetningstyper i forbindelse med rasavsetninger. Opptakene fra Fivelstad gir lite informasjonom avsetningstyper og forløp av rasavsetninger mot dypet. Ved Leirdalen viser 200 MHz-opptakene stedvis markerte grenser for raslobene utbredelse. 50 MHz-opptakene indikerer overflaten av fjell på 6-12 m dyp. I Gråura ved Sel viser georadaropptakene tydelig skrå reflektorer i urmassene Dette representerer skrålag i urmassene som påvist i grustak. Nedre grense for uravsetningene kan sees på opptakene. Maksimum mektighet av urmassene er i størrelsesorden 15-20 m. Ved Skårheim indikerer opptakene skredavsetninger på inntil 5 m mektighet. 200 MHz-opptakene viser stedvis reflektorer som trolig skiller flere faser med rasavsetninger. Opptakene fra Øyestølen viser vifteavsetninger, stedvis i bassenger på antatt 10 m mektighet. Raslober som overlagrer hverandre og lapper på eldre rasavset- ninger kan stedvis sees på opptakene. Opptakene fra Selseng indikerer elveav- setninger (vifteavsetninger) ned til 3-6 m dyp. Stedvis ligger disse over inn- sjø- eller bresjøsedimenter som er karakterisert ved et parallelt refleksjons- mønster. Opptakene fra Anestølen indikerer snøskredavsetninger i mektighet på opptil 5 m. Georadardata kan være et viktig supplement til gravinger og kartlegging for å få en best mulig forståelse av skredasvsetninger og for en bedre frekvens- analyse av skredhendelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.048
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport