Georadarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Gardermoen Øst i Ullensaker

I forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Gardermoen Øst er det utført georadarmålinger langs 6 profiler med en samlet lengde på 6900 meter. Det undersøkte området ligger mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Vilbergmoen. Hensikten med målingene var å finne løsmassenes mektighet og sammensetning. Opptakene viser at løsmassene består av et topplag med stort sett horisontal lagdeling. Dette kan representerer et sandur-delta og består av grovt, dårlig sortert materiale (sand, grus og stein). Under topplaget sees hovedsaklig skrå reflektorer som indikerer et delta med sørvestlig utbyggingsretning bestående vesentlig av sand- og gruslag. Under skrålagene, der disse flater ut, indikeres overgang til finstoffdominerte masser (finsand/silt/leire). Det har ikke vært mulig å fastslå finstoffmaterialets utstrekning mot dypet. Opptakene gir heller ingen indikasjoner på grunnvannsspeilets beliggenhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.021
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging i Akershus
Project nr:
296600
Fylke:
Akershus