Georadarmålinger i forbindelse med nytt mikrosilicadeponi ved Kvakland, Orkdal, Sør-Trøndelag

I forbindelse med vurdering av nytt mikroslicadeponi ved Kvakland i Orkdal kommune har NGU utført georadarmålinger langs fire profiler. Det undersøkte området ligger på en breelvavsetning hvor det tidligere har vært grustak. Georadarmålingene har på alle profilene indikasjoner på reflektorer som kan skyldes fjelloverflata. Selv om flere av indikasjonene er meget usikre, støtter georadarmålingene tolkningen fra oppdragsgiver at det er en fjellrygg mellom grustaket og elva. Målingene indikerer flere sjiktgrenser i de overliggende løsmasser, med et markert topplag på de fleste profiler. Det er få indikasjoner på skrålag, noe som trolig skyldes at profilene i hovedsak går på tvers av avsetningsretningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.130
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport