Georadarmålinger i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Elverum.

Det er utført georadarmålinger ved 11 lokaliteter i Elverum. Undersøkelsene inngikk som forstudier i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser i området. Formålet med målingene var å kartlegge dyp til grunnvannsspeil samt mektighet og sammensetning av løsmasser i mettet sone. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å påvise løsmassesammensetning og dyp til grunnvannsspeil og morene/fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.024
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark