Georadarmålinger for grunnvannsundersøkelser ved Braskereidfoss vannverk

Forkortet sammendrag. I samarbeid med Våler kommune har NGU utført georadarmålinger i området rundt grunnvannsbrønnene for Braskereidfoss vannverk. Hovedområdet er begrenset til maksimum 500 m fra brønnene, men i tillegg er det målt et 1 km langt profil 750-1000 m nordafor. Målingene omfatter totalt 12 profiler med samlet lengde vel 4 km. Formålet var å kartlegge løsmassefordelingen og grunnvannsforholdene for å få et bredere grunnlag for vurdering av sikringssoner rundt brønnene. Ut fra indikerte ryggformer og veksling i strukturer og refleksjonsmønster er det sannsynligvis at mesteparten av løsmassene består av breelvavsatt materiale med bare et toppdekke av yngre elveavsetninger. Breelvmaterialet er avsatt i flere faser og på ulike måter under isavsmeltingen, men de forholdsvis grove avsetningene i brønnområdet regnes å være en ryggform avsatt like sør for isfronten. Målingene bekrefter tidligere undersøkelser at det i brønnområdet opptrer et grunnvannsspeil i nivå 163.5-165 m.o.h. I områdene rundt ligger grunnvannsspeilet i et høyere nivå og det har et slakt fall mot sør og sørvest fra 170-171 m.o.h. i nord og øst til 167-168 m.o.h. i sør og sørvest. Dette øvre grunnvannsnivået ligger godt over Glåmas nivå, mens grunnvannsspeilet i brønnområdet ligger nær elvenivået ovenfor Braskereidfoss. I en overgangssone rundt brønnområdet, unntatt i sør, er begge grunnvannsnivåene indikert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.129
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark