Georadar ved hydrogeologiske undersøkelser, Norefjellstua, Krødsherad kommune i Buskerud

Det er utført georadarmålinger langs ni profiler i to områder ved Norefjellstua Krødsherad komune, Buskerud. Målingene ble utført som en del av en vurdering av løsmassene egnethet for uttak av grunnvann. Hensikten med målingene var å finne lokaliteter for videre undersøkelser i form av graving/boring. Det vesentlige av undersøkelsen ble utført i et østlig område i nærheten av en eksisterende grunnvannsbrønn (seks georadarprofiler). I brønnen er det påvist et tynt vannførende lag over fjell på 7 m dyp. Avsetningene over det vann- førende laget er dominert av tett morene. Ingen av opptakene gir klare indika- sjoner på soner med grovkornig og godt sortert materiale. Noen områder ble anbefalt for videre undersøkelser i form av graving for å se om det vannførende laget kunne påvises ved andre lokaliteter enn i brønnområdet. Seinere gravinger viste 2-6 m tett morene over fjell og dårlige forhold for større grunnvanns- uttak. For å øke kapasiteten på eksisterende brønn bør det vurderes å gjøre tekniske tiltak for å utvide innstrømningsområdet til brønnen. Opptakene i område vest ligner de i område øst, og avsetningstypen er antakelig den samme (dominert av tett morene). Dyp til fjell er trolig i størrelsesorden 4-8 m. Det ser også her ut til å være dårlige forhold for større grunnvanns- uttak, men det kan være mulighet for mindre uttak fra gravd brønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.185
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud