Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Strynedalen, Stryn kommune

NGU utførte i 2006 georadar og refraksjonsseismikk i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er lokalisert til Strynedalen, i det ca. 6 km lange dalområdet mellom Stryn sentrum og Oppstrynsvatnet. Formålet med målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Undersøkelsene ble i 2015 brukt som støtte til revisjon av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i Strynedalen. Målingene omfatter 31 georadarprofiler med samlet lengde 7963 m og tre refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 996 m. Denne rapporten presenterer måleopplegg (metoder, utførelse og prosessering) og utskrift av alle georadaropptakene og geofysisk tolkning av refraksjonsseismikken. Det blir gitt en beskrivelse av resultatene med en generell geologisk tolkning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.004
Page number:
19+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
356400