Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Erdalen, Stryn kommune, i årene 2004-2006 og 2010

NGU utførte i årene 2004-2006 og 2010 georadarmålinger og refraksjonsseismikk i Erdalen i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er utført langs det ca. 8 km lange dalpartiet sørøstover fra Oppstrynsvatnet og i tillegg på Fosnes ved Oppstrynsvatnet. Formålet med de geofysiske målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene, kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Målingene omfatter 8 seismiske profiler med samlet lengde 4062 m og 53 georadarprofiler med samlet lengde 17551 m. I rapporten dokumenteres alle målingene, og det gis en beskrivelse av resultatene med generelle geologiske tolkninger. En syntese av en betydelig del av dataene er tidligere blitt publisert (Hansen m.fl. 2009) og inkluderer 3D visualisering av data og tolkninger i en større geologisk sammenheng.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.024
Page number:
36+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
356400