Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Bødalen, Stryn kommune, i årene 2005-2006 og 2009-2010

NGU utførte i årene 2005-2006 og 2009-2010 georadarmålinger og refraksjonsseismikk i Bødalen i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er utført både i øvre del av dalføret, dvs. i området like foran brefronten av Bødalsbreen og ved Bødalssetra nordafor, og dessuten på elvedeltaet i Lovatnet nederst i dalen mot V. Formålet med de geofysiske målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene, kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Målingene omfatter 6 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 2214 m og 45 georadarprofiler med samlet lengde 11221 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.029
Page number:
38+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Publisering av eldre data / Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
358000 / 356400