Georadar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen.

I et NTNF-finansiert samarbeid mellom NGU og NVE er det utført georadar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen. Hensikten med dette var å kart- legge løsmassene i detalj til hjelp ved modellering av grunnvannsstrømning. Av spesiell interesse var å se om georadaren kunne påvise et forhøyet nitrat- innhold i grunnvann p.g.a. overdreven gjødsling. I et av tre profiler viste refleksjonsseismikken 6 reflektorer hvorav den siste ved ca. 80 meters dyp representerer fjell. De tp andre profilene var misslykket p.g.a. for lite dyp til fjell og porøse masser som absorberer energien. Georadaren har sted- vis gjort meget detaljert avtegning av løsmassenes mektighet og oppbygning. Største angitte dyp til fjell er ca. 30 meter. Grunnvannsspeil er ikke alltid like lett å identifisere på grunn av interferens med direkte puls fra sender til mottager. Georadarmålingene påviser forhøyet nitratinnhold i grunnvannet ved at penetrasjonen under grunnvannsspeil reduseres til et minimum. Det er nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å finne årsak til manglende infor- masjon i deler av det undersøkte område.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.270
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark