Georadar borehullstomografi. Eksempel fra Bleikvassli.

Rapporten beskriver prosedyrer for innsamling av georadar borehullsdata til bruk i framstilling av tomografiske bilder der Sensors & Software's borehullsutstyr benyttes. En detaljert beskrivelse av prosessering av slike data er også presentert. Prosedyrene er illustrert ved resultater fra testmålinger mellom to borehull ved Bleikvassli gruve. Innsamling av data for borehullstomografi er en relativt tidkrevende prosess, og EM-signaler fra radarantennene har forholdsvis liten rekkevidde. Relativt store datamengder må samles inn for å få en konsistent løsning. Prosessering av data er også omfattende, spesielt registrering av førsteankomsttider og periode. Det er også flere fallgruver tilknyttet registrering av disse. Fordelene ved borehullstomograi er at det oppnås et detaljert todimensjonalt bilde av hastighet, dempning og dispersjon i mediet mellom borehullene. Kvalitativt vil disse bildene avtegne strukturer og lagdeling i mediet. Kvantitativt kan bildene si noe om mediets beskaffenhet, for eksempel grad av oppsprekking, ioner i løsning, vanninnhold osv. Testmålinger mellom to borehull ved Bleikvassli gruve har avdekket et tilsynelatende subhorisontalt oppsprekkingsmønster som er bekreftet ved boringer. I tillegg indikeres foliasjonsretning i bergarten mellom borehullene. Sprekker som er observert på bakken er vesentlig steiltstående. Dette kan indikere to sprekkesystemer: ett horisontalt og ett vertikalt, der de vertikale sprekkene er drenert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.117
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland