Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2003

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2003 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som fjerde år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundsfeltet opptrer en anortositt med et sterkt, blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift på nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, fremtidsrettet forvaltning av forekomstene. I 2003 ble kartleggingen av anortosittforekomster i området utført. Det er utarbeidet forekomstkart, kvalitetskart og ressursforvaltningskart, dvs kart der forekomster som NGU mener har økonomisk potensiale er avmerket. Undersøkelsene i det nordlige Rogaland er i 2003 mest utført i området fra Jelsa-halvøya i sørvest til Sauda i nordøst. Undersøkelsene langs Saudafjorden har i ressursforstand vært spesielt interessante, idet de har avdekket en 40-50 kilometer bred sone på tvers av fjorden med bergarter av en type, som ut fra erfaringer fra pukk-kartlegging for industrien, kan ha ekstra gode mekaniske egenskaper og være velegnet for framtidig utnyttelse som pukk. Det er påvist en rekke små apatitt-rike forekomster langs Høgsfjorden. Apatitten har den rette kvaliteten for anvendelse i fosfatgjødsel. De kjente apatittforekomstene er små, men tolkningen av deres dannelse indikerer muligheter for å finne større forekomster andre steder i regionen. Undersøkelsene i det sørlige Rogaland har vist at området geologisk sett er oppbygget av gneiser med opprinnelse som dypbergarter som veksler med lag av omdannet og oppsmeltet sedimenter. I forbindelse med en av sedimenttypene er det funnet store kvartsforekomster ved Seldal, Bue, Holmafjell og Kringlelia. Undersøkelsene i 2003 var især konsentrert om området sør for Ålgård, hvor det ut fra eksister

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.009
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland