Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2002

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterkt blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift på nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, fremtidsrettet forvaltning av forekomstene. Flere nye forekomster ble påvist i 2002. For tiden arbeides det med å sammenstille datas fra kjerneområdet, avmerke forekomster og gradere dem etter viktighet. Undersøkelsene i det nordlige Rogaland er 2002 især utført i en korridor mellom Høgsfjorden i sør og Sand i nord. Kartleggingen har vist at berggrunnen består av et magmatiske kompleks med omdannete lavbergarter som er skåret av massiver av yngre porfyriske granitter. Bergartene har ikke minst et potensial som byggeråstoff, spesielt pukk. Undersøkelser i samarbeid med områdets industri viser at en rekke geologiske betingelser for å oppnå pukk med gode mekaniske egenskaper er oppfylt i deler av det nordlige Rogalands magmatiske kompleks. Det er påvist en rekke små apatitt-rike forekomster langs Høgsfjorden. Apatitten har den rette kvaliteten for anvendelse i fosfatgjødsel. De kjente apatittforekomstene er små, men tolkningen av deres dannelse indikerer muligheter for at finne større forekomster andre steder i regionen. Undersøkelsene i det sørlige Rogaland har vist at området geologisk sett er oppbygget av gneiser med opprinnelse som magmatiske dypbergarter som veksler med lag av omdannet og oppsmeltet sediment. Gneisene er blitt dannet og skjøvet sammen under høye trykk- og temperaturforhold (granulittfacies). I 2002 ble et større område mellom Vikeså og høgsfjorden undersøkt og kartleggingen viste at områdets bergarter har gjennomgått en komplisert geologisk utvikling. Det ble kartlagt store kvartsforekomster ved Seldal. Bue og Holmafjell (nyoppdaget) med mye større utbredelse enn tidligere antatt. Kvaliteten for kvartsen er stort set ukjent, og deler kan ha en høyverdi super-ren kvalitet. Det er planen i 2003 å undersøke kvartsforekomstene i detalj i samarbeid med industrien for å bedømme kvalitet og ressurspotensiale. Samarbeidsprogrammet har i det nordlige Rogaland har medført et samarbeid med pukkindustrien i 2002. Dette gjelder undersøkelser av et nyt uttaksområde fro Amrock JV AS i Espevik nær Aksdal, og av brudd og et nytt uttaksområde til Norsk Stein A/S i Berakvam nær Jelsa. Begge prosjekt er utført med et særdeles positivt resultat.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.026
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland