Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2001

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2001 utført geologiske undersøkeler i Rogaland som annet år er et 6-årig program. Kartleggingen av natursteinsforekomster er utført mellom Egersund og Ogna, hvor det opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Kartleggingen i 2001 var svært lovende og avdekket flere nye forekomster av denne typen. Undersøkelsene av Sør-Rogalands gneisområder har i 2001 fokusert på å kartlegge forekomsten av kvarts knyttet til omdannete sedimenter, og tre større forekomster ble påvist. Kvartsundersøkelsene inngår i et forskningsprosjekt mellom NGU og NTNU for å vurdere forekomsten av høyverdi super-ren kvarts i Norge. Undersøkelsene av Nord-Rogalands gneisområder i 2001 har konsentrert seg om en alkalin dypbergart i Høgsfjordområdet, hvor det ble funnet interessante apatittforekomster som kan være knyttet til denne. Det ble også funnet høye verdier for gull i Tysvær kommune som vil bli nærmere undersøkt i 2002. I tillegg til de feltbaserte undersøkelsene har NGU bearbeidet resultatene fra to tidligere prosjekt innenfor Rogalandsprogrammet for å avslutte dem i 2002. Det gjelder sammenstillingen av et digitalt berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli publisert i en spesiell NGU Bulletin, som følger etter det internasjonale GEODE-møte som NGU arrangerte sommeren 2001. Med utspring i Rogalandsprogrammet har det vært utført flere prosjekter med pukkindustrien i Nord-Rogaland og en undersøkelse av apatitt-, ilmenitt- og magnetittforekomster i den lagdelte Bjerkreim-Sokndal intrusjonen nordøst for Egersund i et samarbeid med Norsk Hydro Agri. Begge dele har vært utført med et særdeles tilfredsstillende resultat, og viser hvor viktig det er å skaffe til veie god geologisk basiskunnskap ved offentlige midler før

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.038
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland